Magazinul Selgros de lângă tine
Aboneaza-te la newsletter
Aboneaza-te la newsletter

Politica de confidențialitate 

 

Politica Selgros Cash&Carry SRL de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

 

DEFINIȚII LEGALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

În sensul Regulamentului UE 679/2016 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare, ”Regulamentul UE 679/2016” sau ”Regulamentul”), indicăm următoarele definiții:

 

1. Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).

2. Persoana vizată  – este acea persoana fizică identificată sau identificabilă, adică o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

4. Persoana împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

5. Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

 

 

DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SELGROS

 

 

Selgros Cash&Carry SRL (denumită în continuare ”Selgros”), în calitate de operator, în desfășurarea activităților sale, prelucrează date cu caracter personal.

Această prelucrare este realizată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în conformitate cu legislația incidentă în domeniu.

Prezenta Politică de prelucrare și confidențialitate a datelor cu caracter personal are rolul de a vă informa asupra prelucrării de către Selgros a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate.

 

Astfel, Politica de prelucrare și confidențialitate a datelor cu caracter personal a Selgros se referă la mai multe subiecte care v-ar putea interesa, în calitate de persoană vizată, precum:

 

- existența unei prelucrări de date;

- categoriile de date cu caracter personal colectate;

- scopuri ale prelucrării;

- drepturi ale persoanei vizate;

- alte informații necesare, astfel încât obiectivele și principiile statuate de Regulamentul UE nr. 679/2016 să fie îndeplinite.

 

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, necesară în desfășurarea activităților Selgros, este realizată cu respectarea prevederilor legale, în acest sens Selgros efectuând demersurile necesare pentru implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Selgros, în desfășurarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, respectă principiile prelucrării de date cu caracter personal, asigurându-se că datele cu caracter personal pe care le prelucrează  sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

Astfel, Selgros prelucrează datele cu caracter personal într-un mod legal, echitabil și transparent, colectând doar datele necesare unor scopuri determinate. Categoriile de date cu caracter personal colectate sunt doar cele adecvate și relevante, raportat la aceste scopuri. De asemenea, Selgros se asigură ca datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte, oferind persoanei vizate posibilitatea de a solicita rectificarea acestora, oricând, astfel încât datele să corespundă realității. Selgros stochează datele cu caracter personal conform limitelor temporale prevăzute de lege, în funcție de fiecare scop al prelucrării. În același timp, Selgros prelucrează datele cu caracter personal în moduri care să confere securitate adecvată acestui tip de date ale persoanei, depunând diligențele necesare în vederea prevenirii prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin implementarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare unei prelucrări responsabile și în condiții de confidențialitate.

 

 

SCOPURILE ÎN CARE DATELE CU CARACTER PERSONAL POT FI PRELUCRATE ÎN CADRUL SELGROS

 

 

Principalul scop în care Selgros prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este acela al emiterii legitimațiilor de client și, consecutiv, desfășurarea activităților de comerț între dumneavoastră și Selgros. În acest sens, Selgros respectă prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, act normativ care reglementează comerțul de tip cash&carry (forma de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de client) - comerț realizat de societatea noastră, în desfășurarea raporturilor comerciale - precum și celelalte dispoziții legale în materie.

De asemenea, Selgros prelucrează date cu caracter persona în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind paza bunurilor proprii ale agentului comercial și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în scopul gestiunii economic-financiare, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin Selgros și care rezultă din depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursă, precum și în scopul îndeplinirii oricăror obligații legale care revin societății noastre.

Selgros mai prelucrează date cu caracter personal și în scopul încheierii și executării contractelor, caz în care prelucrarea este necesară pentru derularea și gestionarea relației contractuale dintre părți, conform legii.

Totodată, Selgros poate prelucra date cu caracter personal în scopuri de statistică, gestiune de reclamații și sesizări ale persoanelor vizate, marketing (persoanei vizate fiindu-i conferit, astfel, beneficiul de a primi oferte individualizate și adaptate nevoilor și intereselor sale specifice).

 

În aceste scopuri, Selgros poate prelucra toate datele cu caracter personal ale persoanei vizate pe care le deține, sau numai o parte dintre acestea, în funcție de cerințele impuse de fiecare scop în parte.

 

În toate cazurile, Selgros prelucrează datele cu caracter personal, în scopurile enunțate, numai cu respectarea dispozițiilor legale.

 

 

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

În îndeplinirea scopurilor, enunțate mai sus, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, ce revin Selgros, ar putea apărea ca necesară dezvăluirea de date cu caracter personal unor anumite categorii de destinatari, cum ar fi: instituții publice, instanțe de judecată, parteneri contractuali sau colaboratori ai Selgros.

Orice divulgare de date cu caracter personal către destinatari, dacă și atunci când aceasta s-ar impune, va fi realizată numai cu respectarea prevederilor legale.

 

 

DURATA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

În funcție de scopul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, durata de stocare a acestora poate să difere, ca de pildă:

- în ceea ce privește emiterea legitimației și derularea firească a relației contractuale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este egală cu durata deținerii calității de client al Selgros, iar ulterior încetării calității de client, pentru o durată de încă 6 ani, pentru respectarea legislației;

- în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este egală cu durata necesară îndeplinirii acestor obligații legale;

- în ceea ce privește îndeplinirea intereselor legitime ale Selgros, care rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, perioada prelucrării este aceea a duratei de timp necesare îndeplinirii acestui scop sau, dacă este cazul, până la momentul opoziției persoanei vizate față de o astfel de prelucrare.

 

Pentru mai multe detalii privind durata de stocare a datelor cu caracter personal, în funcție de scopul în care este realizată prelucrarea de date, precum și pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm trimiteți solicitările dumneavoastră la adresa: dpo@selgros.ro.

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

 

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, Selgros acordă o deosebită atenție drepturilor de care beneficiază persoana vizată, în temeiul legii, asigurându-i acesteia exercitarea neîngrădită a drepturilor sale, precum:

- dreptul de acces la datele cu caracter personal care o privesc și de a obține anumite informații despre activitățile de prelucrare care o privesc;

- dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

- dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), în măsura în care prelucrarea nu este conformă legii;

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor către alt operator, în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiții;

- dreptul la opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal, în ceea ce privește situația lor particulară și în ceea ce privește prelucrarea în scopuri de marketing direct;

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

 

De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează având ca temei consimțămantul persoanei vizate, aceasta are dreptul de a își retrage consimtământul acordat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului la prelucrare, acordat anterior retragerii acestuia.

 

Totodată, Selgros respectă dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, ori de câte ori aceasta consideră necesar.

 

 

SOLICITĂRI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Conform legii, Selgros procesează orice cerere legată de datele cu caracter personal care este adresată în scris.

 

Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți în calitate de persoana vizată puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor al Selgros, printr-o cerere/solicitare scrisă, prin următoarele modalități de contact:

(a) prin e-mail, la adresa: dpo@selgros.ro;

(b) prin poștă, la adresa: loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, cod poștal 500299, jud. Brașov.

 

Termenul de răspuns la cererea/solicitarea dumneavoastră este de o lună, de la data înregistrării cererii/solicitarii scrise, fie la sediul Selgros, fie trimise prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată mai sus. Termenul poate fi prelungit, conform legii, cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

În înțelesul Regulamentului, în cazul în care cererile persoanei vizate sunt, în mod vădit, nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate fie să perceapă o taxă, fie să refuze sa dea curs cererii.OPERATORUL, PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR ȘI RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Operatorul, titular al prelucrării datelor cu caracter personal colectate în scopurile descrise în cuprinsul prezentei Politici de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal, este SELGROS CASH&CARRY SRL, persoană juridică română, cu sediul social în loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov, cod poștal 500299, cod fiscal: RO 11805367, Nr. R.C. J08/464/2001, capital social: 288.272.740lei, cont bancar: RO12 RZBR 0000 0600 0240 6165 - Raiffeisen Bank Brașov.

 

În desfășurarea activității sale, Selgros prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în condiții de responsabilitate, integritate și confidențialitate, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016, precum și a tuturor dispozițiilor legale în materie.

 

În ceea ce privește persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Selgros depune diligențele necesare pentru a se asigura ca acestea realizează prelucrarea în condițiile Regulamentului și având o conduită integră și responsabilă, supunându-se principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal enunțate de Regulament, la fel ca și operatorul.

 

În considerarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016 și a asigurării respectării drepturilor persoanei vizate, Selgros a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Astfel, pentru informații referitoare la prelucrarea și protecția datelor, persoana vizată are posibilitatea de a contacta Responsabilul cu protectia datelor al Selgros Cash&Carry SRL, la adresa de e-mail: dpo@selgros.ro .

 

 

DESPRE CLUBUL PASIONAȚILOR SELGROS ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Pentru a răsplăti loialitatea dumneavoastră ca și client, vă oferim posibilitatea de a fi membru al Clubului Pasionaților Selgros și de a avea, astfel, acces la o serie de beneficii specifice de care vă puteți bucura ca și membru în club.

 

Datorită caracterului special al calității de client-membru al Clubului Pasionaților, veți beneficia de avantajele unui sistem de recompensare a loialității dumneavoastră în materie de cumpărare.

 

Ca membru în Clubul Pasionaților, pentru a vă putea oferi toate informațiile referitoare la beneficiile pe care le aveți în această calitate și la modul în care vă puteți valorifica aceste beneficii, Selgros trebuie să comunice cu dumneavoastră prin intermediul adresei de e-mail, precum și prin intermediul numărului de telefon mobil, ocazie cu care veți putea fi informat și cu privire la ofertele speciale și facilitățile de care puteți beneficia în cadrul magazinelor noastre.

 

În acest sens, pentru a deveni membru în club, pe lângă datele necesare emiterii unei legitimații de acces, este necesar să ne furnizați date de contact valabile privind adresa dumneavoastră de e-mail și un număr de telefon mobil și să fiți de acord să vă transmitem comunicări comerciale, prin aceste două modalităţi de contact.

 

Astfel, ca principal beneficiu în calitate de membru al Clubului Pasionaților, veți beneficia de un voucher de cumpărături în valoare de 25 lei (TVA inclusă) la realizarea de cumpărături în valoare totală de cel puțin 2.500 lei (TVA inclusă). La calculul cumulativ al valorii cumpărăturilor, vor fi exceptate produsele care, la data cumpărării se găseau în revistele de reclamă Selgros și produsele din tutun.

Veți primi voucher-ul și informații legate de valorificarea acestuia, pe adresa de e-mail furnizată la momentul solicitării emiterii legitimației de client-membru al Clubului Pasionaților, cu condiția ca adresa să vă aparțină în continuare și să fie valabilă. Voucher-ul primit este valabil în toate magazinele Selgros din România și poate fi utilizat în decursul unui an de la data primirii e-mail-ului de notificare a obținerii acestuia. Calculul vânzărilor efectuate se face zilnic, luându-se în considerare cifra de afaceri cu TVA, realizată în toată rețeaua de magazine Selgros din țară. Valoarea voucher-ului se regăsește sub formă de disponibil în contul dumneavoastră de client, începând cu a doua zi după data primirii notificării obținerii voucher-ului, prin e-mail. Valoarea voucher-ului va putea fi folocită pentru achitarea facturilor viitoare. Disponibilul nu poate fi transferat sau cumulat cu alte vouchere eliberate pentru alte legitimații și nu poate fi transformat în bani. Diferența valorică rămasă după folosirea voucher-ului, pentru plata unei facturi, va fi suportată de către dumneavoastră. În continuare, în urma cumpărăturilor efectuate, de fiecare dată când valoarea cumpărăturilor atinge limita de 2.500 lei (TVA inclusă), se va genera automat un nou voucher în valoare de 25 lei (TVA inclusă). Pentru ca să puteți valorifica voucher-ul, în momentul în care doriți, trebuie să specificați operatorului de la casa de marcat acest lucru. Selgros are dreptul să modifice unilateral condițiile Clubului Pasionaților, are dreptul să acorde alte beneficii membrilor Clubului Pasionaților și, de asemenea, are dreptul să restricționeze total sau parțial, temporar sau definitiv aceste beneficii.

 

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, datele pot fi dezvăluite anumitor categorii de destinatari, precum: instituții publice, instanțe de judecată, parteneri contractuali sau colaboratori ai Selgros.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în scopurile descrise mai sus, vor fi prelucrate și păstrate pe perioada deținerii calității de client, iar ulterior încetării calității de client, pentru o perioadă de 6 ani, pentru respectarea legislației.

 

În eventualitatea refuzului dumneavoastră de a ne furniza informațiile solicitate mai sus privind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și acordul dumneavoastră pentru prelucrarea acestora conform detalierii de mai sus, precum și în situația în care datele furnizate nu sunt valabile, Selgros nu va putea să vă emită legitimația de client-membru în Clubul Pasionaților. Prin urmare, nu veți putea să profitați de beneficiile acordate membrilor clubului.

 

De asemenea, în situația în care veți solicita încetarea utilizării adrese de e-mail, respectiv a numărului de telefon mobil oferite cu ocazia solicitării dumneavoastră de emitere a legitimației de client-membru în Clubul Pasionaților, vă veți afla în imposibilitatea desfășurării raporturilor comerciale dintre dumneavoastră și Selgros, bazate pe acest tip de legitimație. Consecutiv, legitimația de client membru în Clubul Pasionaților vă va fi anulată, începând cu prima zi lucrătoare după data anulării. Odată cu acest fapt, eventualele beneficii primite și deținute în calitate de client-membru în Clubul Pasionaților și nevalorificate până la momentul anulării, vor fi pierdute. Achiziționarea în continuare de mărfuri din magazinele Selgros se va putea face în baza unei legitimații de acces.

 

 

DESPRE FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI REFUZUL DE A FURNIZA ACESTE DATE

 

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, către Selgros, este voluntară.

De asemenea, furnizarea de date cu caracter personal, către Selgros, este necesară desfășurării raporturilor dintre dumneavoastră și Selgros, în scopurile descrise în cuprinsul prezentei Politici de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

 

În urma refuzului dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal necesare solicitate, derularea raporturilor dintre dumneavoastră și Selgros, va deveni imposibilă, ținând cont de prevederile legislației privind comerțul de tip cash & carry, care face obiectul activității societății Selgros, iar dumneavoastră nu veți mai putea să vă valorificați drepturile ce derivă din calitatea de client al Selgros.

 

Oferindu-ne informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile enunțate, vom putea să vă oferim accesul la serviciile noastre și la beneficiile ce decurg din calitatea de client al Selgros.

 

 

În vederea bunei desfășurări a relațiilor de colaborare dintre dumneavoastră si societatea noastră, Selgros procedează în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice să se realizeze în mod responsabil și cu respectarea prevederilor în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Selgros Cash&Carry SRL