Magazinul Selgros de lângă tine
Aboneaza-te la newsletter
Aboneaza-te la newsletter

Politica de confidențialitate 

 

Politica Selgros Cash&Carry SRL de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

 

 

DEFINIȚII LEGALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În sensul Regulamentului UE 679/2016 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare, ”Regulamentul UE 679/2016” sau ”Regulamentul”), indicăm următoarele definiții:

 

1. Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).


2. Persoana vizată – este acea persoana fizică identificată sau identificabilă, adică o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


3. Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.


4. Persoana împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.


5. Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

 


 

DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SELGROS

 

Selgros Cash&Carry SRL (denumită în continuare ”Selgros”), în calitate de operator, în desfășurarea activităților sale, prelucrează date cu caracter personal.

Această prelucrare este realizată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în conformitate cu legislația incidentă în domeniu.

Prezenta Politică de prelucrare și confidențialitate a datelor cu caracter personal are rolul de a vă informa asupra prelucrării datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate, de către Selgros.

 

Astfel, Politica de prelucrare și confidențialitate a datelor cu caracter personal a Selgros se referă la mai multe subiecte care v-ar putea interesa, în calitate de persoană vizată, precum:

- existența unei prelucrări de date;

- categoriile de date cu caracter personal colectate;

- scopuri ale prelucrării;

- drepturi ale persoanei vizate;

- alte informații necesare, astfel încât obiectivele și principiile statuate de Regulamentul UE 679/2016 să fie îndeplinite.

 

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, necesară în desfășurarea activităților Selgros, este realizată cu respectarea prevederilor legale, în acest sens Selgros efectuând demersurile necesare pentru implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dvs. cu caracter personal.

 

Selgros, în desfășurarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, respectă principiile prelucrării de date cu caracter personal, asigurându-se că datele cu caracter personal pe care le prelucrează  sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

 

Astfel, Selgros prelucrează datele cu caracter personal într-un mod legal, echitabil și transparent, colectând doar datele necesare unor scopuri determinate. Categoriile de date cu caracter personal colectate sunt doar cele adecvate și relevante, raportat la aceste scopuri. De asemenea, Selgros se asigură ca datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte, oferind persoanei vizate posibilitatea de a solicita rectificarea acestora, oricând, astfel încât datele să corespundă realității. Selgros stochează datele cu caracter personal conform limitelor temporale prevăzute de lege, în funcție de fiecare scop al prelucrării. În același timp, Selgros prelucrează datele cu caracter personal în moduri care să confere securitate adecvată acestui tip de date ale persoanei, depunând diligențele necesare în vederea prevenirii prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin implementarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare unei prelucrări responsabile și în condiții de confidențialitate.

 

 

 

SCOPURILE ÎN CARE DATELE CU CARACTER PERSONAL POT FI PRELUCRATE ÎN CADRUL SELGROS

 

Principalul scop în care Selgros prelucrează datele dvs. cu caracter personal este acela al emiterii legitimațiilor de client și, consecutiv, desfășurarea activităților de comerț între dvs. și Selgros. În acest sens, Selgros respectă prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, act normativ care reglementează comerțul de tip cash&carry (forma de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de client) - comerț realizat de societatea noastră, în desfășurarea raporturilor comerciale - precum și celelalte dispoziții legale în materie.

 

De asemenea, Selgros prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind paza bunurilor proprii ale agentului comercial și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în scopul gestiunii economic-financiare, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin Selgros și care rezultă din depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursă, precum și în scopul îndeplinirii oricăror obligații legale.

 

Selgros mai prelucrează date cu caracter personal și în scopul încheierii și executării unui contract, caz în care prelucrarea este necesară pentru derularea și gestionarea relației contractuale dintre părți, conform legii.

 

Totodată, Selgros poate prelucra date cu caracter personal în scopuri de statistică, gestiune de reclamații și sesizări ale persoanelor vizate, marketing (persoanei vizate fiindu-i conferit, astfel, beneficiul de a primi oferte individualizate și adaptate nevoilor și intereselor sale specifice).

 

În aceste scopuri, Selgros poate prelucra toate datele cu caracter personal ale persoanei vizate pe care le deține, sau numai o parte dintre acestea, în funcție de cerințele impuse de fiecare scop în parte.

 

În toate cazurile, Selgros prelucrează datele cu caracter personal, în scopurile enunțate, numai cu respectarea dispozițiilor legale.

 

 

 

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În îndeplinirea scopurilor, enunțate mai sus, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, ce revin Selgros, ar putea apărea ca necesară dezvăluirea de date cu caracter personal unor anumite categorii de destinatari, cum ar fi: parteneri contractuali ai Selgros, entități afiliate Selgros, societăți de asigurare și reasigurare, autorități fiscale sau orice alte autorități publice, astfel cum prevede legea.

Orice divulgare de date cu caracter personal către destinatari, dacă și atunci când aceasta s-ar impune, va fi realizată numai cu respectarea prevederilor legale.

 

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, Selgros acordă o deosebită atenție drepturilor de care beneficiază persoana vizată, în temeiul legii, asigurându-i acesteia exercitarea neîngrădită a drepturilor sale, precum:

- dreptul de acces al persoanei vizate;

- dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

- dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal;

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

 

De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează având ca temei consimțămantul persoanei vizate, aceasta are dreptul de a își retrage consimtământul acordat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului la prelucrare, acordat anterior retragerii acestuia.

 

Totodată, Selgros respectă dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, ori de câte ori aceasta consideră necesar.

 

 

 

OPERATORUL, PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR ȘI RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul, titular al prelucrării datelor cu caracter personal colectate în scopurile descrise în cuprinsul prezentei Politici de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal, este SELGROS CASH&CARRY SRL, persoană juridică română, cu sediul social în loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov, cod poștal 500299, cod fiscal: RO 11805367, Nr. R.C. J08/464/2001, capital social: 288.272.740lei, cont bancar: RO12 RZBR 0000 0600 0240 6165 - Raiffeisen Bank Brașov.

 

În desfășurarea activității sale, Selgros prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în condiții de responsabilitate, integritate și confidențialitate, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016, precum și a tuturor dispozițiilor legale în materie.

 

În ceea ce privește persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Selgros depune diligențele necesare pentru a se asigura ca acestea realizează prelucrarea în condițiile Regulamentului și având o conduită integră și responsabilă, supunându-se principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal enunțate de Regulament, la fel ca și operatorul.

 

În considerarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016 și a asigurării respectării drepturilor persoanei vizate, Selgros a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Astfel, pentru informații referitoare la prelucrarea și protecția datelor, persoana vizată are posibilitatea de a contacta Responsabilul cu protectia datelor al Selgros Cash&Carry SRL, la adresa de e-mail:

dpo@selgros.ro 

 

 

 

SOLICITĂRI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform legii, Selgros procesează orice cerere legată de datele cu caracter personal care este adresată în scris. Termenul de răspuns la cererea/solicitarea persoanei vizate este unul de o lună, de la data înregistrării cererii/solicitarii scrise, fie la sediul Selgros, fie trimise prin poșta electronică la adresa de e-mail a Selgros alocată în acest sens, termen ce poate fi prelungit, conform legii, cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

În înțelesul Regulamentului, în cazul în care cererile persoanei vizate sunt, în mod vădit, nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate fie să perceapă o taxă, fie să refuze sa dea curs cererii.

 

 

 

DURATA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În funcție de scopul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, durata de stocare a acestora este diferită.

De exemplu, astfel cum prevede legislația națională actuală, datele cu caracter personal ale persoanei vizate colectate în vederea prelucrării în scopul emiterii legitimației de client, sunt stocate pe întreaga durata a valabilității legitimației de client, precum și timp de 6 ani de la încetarea calității dumneavoastră de client al Selgros.

Pentru mai multe detalii privind durata de stocare a datelor cu caracter personal, în funcție de scopul în care este realizată prelucrarea de date, precum și pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm trimiteți solicitările dumneavoastră la adresa: dpo@selgros.ro.

 

 

 

DESPRE FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI REFUZUL DE A FURNIZA ACESTE DATE

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, către Selgros, este voluntară.

De asemenea, furnizarea de date cu caracter personal, către Selgros, este necesară desfășurării raporturilor dintre dvs. și Selgros, în scopurile descrise în cuprinsul prezentei Politici de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

 

În urma refuzului dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal necesare solicitate, derularea raporturilor dintre dvs. și Selgros, va deveni imposibilă, ținând cont de prevederile legislației privind comerțul de tip cash & carry, care face obiectul activității societății Selgros, iar dumneavoastră nu veți mai putea să vă valorificați drepturile ce derivă din calitatea de client al Selgros.

 

Oferindu-ne informații despre datele dvs. cu caracter personal, în scopurile enunțate, vom putea să vă oferim accesul la serviciile noastre și la beneficiile ce decurg din calitatea de client al Selgros.

 

 

Selgros procedează în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, în vederea bunei desfășurări a relațiilor de colaborare dintre dvs. si societatea noastră, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice să se realizeze în mod responsabil și cu respectarea drepturilor dumneavoastră în materia protecției datelor cu caracter personal să fie respectate.

 

Selgros Cash&Carry SRL