Acasă Cod Etic Pentru Partenerii de Afaceri Selgros

Cod Etic pentru partenerii de afaceri Selgros

Obligațiile de diligență în cadrul lanțului de aprovizionare și în cadrul relațiilor de afaceri dintre Selgros și parteneri

 

A. Observație preliminară

Respectul, protecția și promovarea drepturilor omului, protecția mediului și integritatea în afaceri sunt valori fundamentale și elemente de bază evidente ale responsabilității corporative pentru grupul Transgourmet și, implicit pentru SELGROS CASH&CARRY SRL.

Selgros își poate onora această responsabilitate doar cu implicarea partenerilor săi de afaceri, pe baza parteneriatului și cooperării loiale.

Prezentul Cod etic pentru partenerii de afaceri (denumit în continuare "Codul") definește standardele minime obligatorii la care partenerii noștri de afaceri trebuie să adere și să le respecte în cadrul tranzacțiilor comerciale.

În sensul prezentului cod, prin "Partener de afaceri" se înțelege orice persoană fizică sau juridică cu care Selgros încheie tranzacții comerciale și de la care Selgros achiziționează produse, bunuri sau servicii.

Aceste standarde minime nu sunt simple declarații de intenție fără caracter obligatoriu. Orice încălcare a obligațiilor de diligență în conformitate cu prezentul cod poate atrage consecințe juridice specifice, cum ar fi penalități contractuale sau drepturi speciale de reziliere – a se vedea secțiunea D.

I. Obiectiv

Prezentul Cod definește cerințele și stabilește reguli de cooperare, care sunt considerate ca fiind parte integrantă a contractelor încheiate între Selgros și partenerii de afaceri.

În acest sens, codul se bazează pe standarde naționale și internaționale, cum ar fi:

Convențiile și principiile directoare relevante ale Organizației Națiunilor Unite (ONU)

Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM)

Legislația română și europeană privind concurența

Normele reglementare privind dezvoltarea durabilă precum Directiva CSR privind sustenabilitatea

Prevederile europene si naționale in domeniul prevenirii spălării banilor si finanțării terorismului

Ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să își bazeze acțiunile pe aceste standarde și norme la care este necesar să adere, respecte cerințele minime relevante de diligență.

Selgros recunoaște că atingerea standardelor stabilite în acest cod este un proces dinamic și încurajează partenerii de afaceri să își îmbunătățească continuu procesele, la fel cum Selgros depune toate eforturile pentru a-și optimiza continuu propriile procese. Selgros dorește să stabilească un parteneriat pe termen lung, orientat spre performanță și valoare, cu perspective de dezvoltare durabilă în relațiile cu partenerii de afaceri. În ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor definite, Selgros sprijină partenerii de afaceri, dacă este posibil și în măsura corespunzătoare necesară, prin asistență, informare și formare.

Standardele din prezentul cod nu se doresc a fi un catalog exhaustiv. Mai degrabă, acestea reflectă doar concentrarea preocupărilor sociale, de mediu și etice care trebuie respectate.

În cazuri excepționale, Selgros are dreptul de a completa ulterior secțiunea Cerințe pentru partenerii de afaceri (B.) și cea privind măsurile de punere în aplicare (C.) prevăzute în mod expres în prezentul Cod, caz în care va notifica partenerii cu privire la modificare iar aceștia sunt obligați să respecte completarea respectivă.

II. Domeniul de aplicare

Partenerul de afaceri trebuie să comunice principiile prezentului cod angajaților, subcontractanților și furnizorilor săi implicați în lanțul de aprovizionare cu produse, bunuri sau servicii achiziționate de Selgros și trebuie să se asigure că principiile sunt integrate în operațiunile respective, în conformitate cu următoarele reglementări. Lanțul de aprovizionare include toate etapele din țară și din străinătate care sunt necesare pentru fabricarea de produse și prestarea de servicii.

 

B. Cerințe pentru partenerul de afaceri

I. Responsabilitate socială – cerințe legate de drepturile omului

1. Excluderea muncii forțate, a sclaviei și a practicilor similare sclaviei

Partenerul de afaceri se angajează să nu permită nicio formă de muncă forțată sau obligatorie, sau de trafic de persoane în cadrul întreprinderii sale comerciale. Angajații trebuie să fie liberi să rupă legăturile cu angajatorul lor din proprie inițiativă, în conformitate cu termenele legale de preaviz. Munca forțată se referă la toate formele de muncă forțată și include orice muncă sau serviciu care este cerut unei persoane sub amenințarea unei pedepse și pentru care aceasta nu și-a exprimat disponibilitatea.

În plus, partenerul de afaceri se asigură că sunt excluse toate formele de sclavie, practicile similare sclaviei, înrobire sau alte forme de dominație sau opresiune la locul de muncă, cum ar fi exploatarea economică sau sexuală extremă și umilirea.

2. Interzicerea muncii copiilor

Partenerul de afaceri respectă recomandarea din Convenția 138 a OIM în ceea ce privește vârsta minimă de angajare a copiilor. Prin urmare, vârsta nu trebuie să fie mai mică decât vârsta la care se încheie școlarizarea obligatorie în conformitate cu legislația locului de muncă și, în orice caz, nu mai mică de 15 ani, cu excepția cazului în care se aplică excepțiile recunoscute de OIM.

Partenerul de afaceri interzice orice formă de muncă a copiilor în cadrul întreprinderii sale. Vânzarea de copii și traficul de copii, înrobirea pentru datorii, recrutarea forțată și obligatorie a copiilor pentru a fi folosiți în conflicte armate, procurarea, intermedierea sau oferirea unui copil pentru prostituție, pentru producția de pornografie sau pentru spectacole pornografice, procurarea, intermedierea sau oferirea unui copil pentru prostituție, pentru producția de pornografie sau pentru spectacole pornografice, utilizarea, procurarea sau oferirea unui copil pentru activități ilicite, în special pentru producția sau traficul de droguri, precum și pentru activități care, prin natura lor sau prin circumstanțele în care se desfășoară, pot fi dăunătoare pentru sănătate, siguranța sau morala copiilor sunt, în special, interzise.

În mod similar, drepturile tinerilor lucrători cu vârsta sub 18 ani sunt protejate prin neangajarea acestora în activități care, prin natura lor sau prin circumstanțele în care se desfășoară, sunt susceptibile de a dăuna sănătății, siguranței sau dezvoltării morale a copiilor. Trebuie respectate reglementările specifice privind sănătatea și siguranța. Partenerul de afaceri se asigură că sarcinile tinerilor lucrători nu interferează cu frecventarea școlii.

3. Remunerația și programul de lucru Partenerul de afaceri respectă legislația națională aplicabilă în ceea ce privește programul de lucru. În plus, angajații partenerului de afaceri primesc o remunerație în conformitate cu legile aplicabile la locul de muncă respectiv și cu venitul minim și prestațiile sociale valabile și garantate prin lege.

4. Protecția muncii și a sănătății

Partenerul de afaceri trebuie să se asigure că este respectată legislația aplicabilă în conformitate cu legislația locului de muncă în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru angajații săi. Acest lucru se aplică, în special, pericolelor cauzate de standarde de siguranță în mod evident inadecvate în ceea ce privește amenajarea și întreținerea locului de muncă, a locului de muncă în sine și a echipamentului de lucru, de lipsa unor măsuri de protecție adecvate pentru a preveni expunerea la substanțe chimice, fizice sau biologice, de lipsa unor măsuri de prevenire a oboselii fizice și mentale excesive, în special din cauza unei organizări neadecvate a muncii în ceea ce privește orele de lucru și pauzele de odihnă, sau de formarea și instruirea inadecvată a angajaților.

Pentru a preveni în cel mai bun mod posibil accidentele și bolile profesionale, partenerul de afaceri se angajează să mențină un sistem adecvat de management al sănătății și securității la locul de muncă, care să fie adecvat pentru reducerea riscurilor pentru sănătate legate de muncă. În plus, partenerul de afaceri se asigură că accidentele de muncă sunt înregistrate și investigate și că angajații sunt instruiți și pregătiți în mod corespunzător.

Partenerul de afaceri se abține să angajeze sau să utilizeze forțelor de securitate private sau publice dacă, din cauza lipsei de instruire sau de control din partea partenerului de afaceri, nu se poate preveni tortura și tratamentul crud, inuman sau degradant prin utilizarea forțelor de securitate, sau dacă viața și integritatea corporală sunt puse în pericol ori atunci când libertatea de asociere și dreptul de asociere sunt afectate.

5. Libertatea de asociere

Partenerul de afaceri respectă drepturile de participare și de codecizie ale angajaților în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Partenerul de afaceri respectă dreptul de negociere colectivă sau de grevă desfășurat în cadrul legal aplicabil. În cazurile în care libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă sunt restricționate prin lege, partenerul de afaceri oferă mijloace alternative de asociere independentă și liberă a lucrătorilor în scopul negocierii colective. Înființarea, aderarea și apartenența la un sindicat sau la alte organisme reprezentative ale angajaților nu pot fi folosite ca motiv de discriminare, tratament inegal sau represalii.

6. Interzicerea discriminării

Partenerul de afaceri creează un mediu de lucru în cadrul întreprinderii sale comerciale în care este interzisă orice discriminare împotriva angajaților, de exemplu, pe baza originii naționale și etnice, a originii sociale, a stării de sănătate, a handicapului, a orientării sexuale, a vârstei, a sexului, a opiniei politice, a religiei sau a convingerilor, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de cerințele de angajare.

7. Prezervarea resurselor naturale Partenerul de afaceri se abține de la provocarea, în mod interzis, a unor modificări dăunătoare ale solului, poluarea apei și a aerului, emisiile de zgomot și consumul excesiv de apă, care dăunează sănătății persoanelor, afectează în mod semnificativ baza naturală pentru conservarea și producția de alimente sau împiedică accesul la apă potabilă sau la instalații sanitare. Partenerul de afaceri va preveni ca persoanele să își piardă mijloacele de subzistență prin evacuări forțate, prin preluarea ilegală de terenuri, păduri sau ape sau prin achiziționarea, construirea sau alte utilizări ale acestora.

 

II. Responsabilitatea față de mediu – cerințe de mediu

1. Consumul de resurse, evitarea poluării mediului înconjurător

Partenerul de afaceri se angajează să utilizeze cu grijă resursele finite și naturale în cadrul întreprinderii sale comerciale, iar în acest sens, partenerul de afaceri va evalua și identifica măsurile necesare limitării impactului planetar al activității sale. Partenerul de afaceri se angajează să reducă la minimum impactul activităților sale comerciale asupra mediului și să pună în aplicare în mod activ măsuri de promovare a protecției mediului. Selgros se așteaptă ca partenerii de afaceri să recunoască și să respecte toate standardele și legile de mediu locale și internaționale aplicabile.

Partenerul de afaceri își asumă responsabilitatea de mediu pe tot parcursul lanțului de aprovizionare și pune în aplicare acest lucru atât în ceea ce privește produsele, cât și ambalajele. Acest lucru are ca scop evitarea sau reducerea continuă a impactului asupra mediului al consumului de resurse și de energie, al emisiilor de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici, al consumului de apă, al răspândirii în sol și în apă, precum și al deșeurilor rezultate, pentru a păstra biodiversitatea și a promova o economie circulară.

2. Gestionarea mineralelor de conflict

Partenerul de afaceri trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind mineralele de conflict. Partenerul de afaceri se abține de la producerea și utilizarea substanțelor chimice enumerate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) și în anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, din 22.05.2001 (Convenția POP), în măsura în care legislația națională aplicabilă reglementează acest lucru în conformitate cu Convenția POP. Partenerul de afaceri se abține de la producerea și utilizarea de produse care conțin mercur în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și cu anexa A partea I, articolul 5 alineatul (2) și anexa B partea I la Convenția de la Minamata din 10.10.2013. Partenerul de afaceri adoptă măsuri adecvate pentru a trata, elimina și transporta deșeurile de mercur într-un mod ecologic, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Convenția de la Minamata.

3. Manipularea deșeurilor și a substanțelor periculoase

Partenerul de afaceri urmează o abordare sistematică pentru a identifica, manipula, reduce și elimina în mod responsabil deșeurile solide și respectă interdicțiile privind exportul de deșeuri periculoase conform Convenției de la Basel din 22.03.1989, actualizată.

4. Protecția climei

Selgros își încurajează partenerii săi de afaceri să își reducă amprenta de CO2 pentru a contribui la atingerea obiectivelor convenite la Conferința privind schimbările climatice de la Paris, în special scenariul de 1,5 grade prezentat de Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC) în noiembrie 2018. Aceștia sunt încurajați să găsească soluții economice pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică și pentru a reduce la minimum emisiile de gaze cu efect de seră. Strategiile de prevenire și de reducere trebuie să aibă prioritate față de măsurile compensatorii.

5. Bunăstarea animalelor

Partenerul de afaceri se angajează să respecte normele aplicabile în ceea ce privește bunăstarea și protecția animalelor în cadrul activității sale comerciale. În plus, partenerul de afaceri trebuie să adapteze sistemele de creștere și de gestionare a animalelor de fermă de la naștere până la sacrificare în conformitate cu nevoile animalelor în cel mai bun mod posibil și să îndeplinească cerințele fiziologice (comportamentale) ale speciilor respective.

În acest sens, ar trebui să se ia măsuri pentru a se asigura, pe cât posibil, că animalele nu suferă inutil în timpul transportului, al asomării și al sacrificării. În timpul transportului, ar trebui să se urmărească, în special în timpul transportului, să se realizeze transporturi vii cât mai scurte posibil.

6. Ambalaje ecologice

Selgros se așteaptă ca partenerul de afaceri să reducă la minimum impactul ambalajelor sale asupra mediului, prin evitarea sau reducerea ambalajelor utilizate. În cazul în care acest lucru nu este posibil, partenerul de afaceri ar trebui să îmbunătățească impactul de mediu al ambalajelor sale prin utilizarea de ambalaje reutilizabile, folosind cât mai puțin material posibil, luând în considerare posibilitatea de reciclare și acordând prioritate materiilor prime secundare sau materialelor alternative sau hârtiei certificate.

 

III. Integritatea în mediul de afaceri – cerințe etice

1. Concurență loială

Partenerul de afaceri se abține de la practici comerciale înșelătoare sau agresive și va respecta normele legale aplicabile în materie de concurență. În special, Partenerul de afaceri nu se angajează în acorduri anticoncurențiale cu alte întreprinderi concurente, nu exploatează nicio poziție dominantă pe piață în cazul în care deține astfel de poziție și se abține de la orice alte practici comerciale anticoncurențiale.

2. Integritate/ mită, acceptarea de avantaje

Partenerul de afaceri trebuie să asigure respectarea convențiilor ONU și OCDE împotriva mitei și a legilor anticorupție relevante, inclusiv a celor care se referă la mita în străinătate. Partenerul de afaceri monitorizează și asigură respectarea acestora.

Partenerul de afaceri adoptă o politică de toleranță zero în ceea ce privește interzicerea tuturor formelor de mită, corupție, șantaj și deturnare de fonduri.

3. Conflicte de interese

Partenerul de afaceri trebuie să evite conflictele de interese care apar în mediul de afaceri din cauza unor interese private sau a altor motive care ar putea influența relația de afaceri cu Selgros. Partenerul de afaceri se obligă să comunice Selgros cu promptitudine, în mod complet și transparent, conflictele de interese materiale ce pot afecta relația cu Selgros.

4. Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului

Partenerul de afaceri asigură respectarea tuturor obligațiilor legale care îi revin în materie de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

5. Protecția datelor și confidențialitatea Selgros se așteaptă ca partenerul de afaceri să acorde o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal. Partenerul de afaceri trebuie să respecte reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor.

6. Denunțarea/protecția avertizorilor

Partenerul de afaceri pune în aplicare un sistem de denunțare a neregulilor în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2019/1937 (Whistleblower) precum și cu legislația națională de transpunere a acesteia.

 

C. Punerea în aplicare a cerințelor

Partenerul de afaceri se asigură, prin intermediul unei gestionări adecvate a riscurilor, că cerințele prevăzute la punctul B. sunt îndeplinite.

I. Transmiterea cerințelor

Partenerul de afaceri se asigură că societățile afiliate partenerului de afaceri respectă toate principiile și îndeplinesc toate cerințele stabilite prin acest Cod.

Partenerul de afaceri depune, de asemenea, eforturi rezonabile în lanțul de aprovizionare din amonte pentru a se asigura că furnizorii și subcontractanții săi respectă și recunosc principiile de bază ale prezentului Cod.

Partenerul de afaceri pune la dispoziție furnizorilor și subcontractanților săi o copie a Codului cel târziu la încheierea contractului și le impune acestora obligația de a respecta Codul. Partenerul de afaceri se asigură că furnizorii și subcontractanții săi abordează contractual și transmit cerințele codului în cadrul lanțului de aprovizionare; o astfel de transmitere nu mai este necesară în cazul în care codul de conduită sau alte cerințe ale partenerului de afaceri și cerințele descrise în acesta și care trebuie respectate corespund în esență prezentului Cod.

II. Sistemul de reclamații

Selgros a instituit un mecanism de reclamații care permite persoanelor să raporteze încălcări ale drepturilor omului, ale mediului sau ale cerințelor etice. Această procedură de reclamații este disponibilă tuturor partenerilor de afaceri, precum și furnizorilor și subcontractanților acestora, fiind publicată pe website-ul www.selgros.ro (Etică și Integritate | Selgros Romania). Partenerul de afaceri asigură accesul neîngrădit al angajaților săi la procedura de reclamații stabilită. Partenerul de afaceri nu întreprinde, în special, nicio acțiune care împiedică, obstrucționează sau îngreunează accesul la procedura de reclamații ori efectuarea unei raportări.

Partenerul de afaceri trebuie să se asigure că furnizorii și subcontractanții săi sunt la curent cu sistemul de soluționare a raportărilor instituit de Selgros și va impune acestora obligația de a le permite accesul neîngrădit al angajaților lor la acest sistem.

III. Managementul riscului

Partenerul de afaceri instituie și menține un sistem eficient și adecvat de gestionare a riscurilor, cu scopul de a identifica riscurile legate de drepturile omului, de mediu și de etică. Sistemul de management trebuie să fie adecvat pentru a preveni, a pune capăt sau a minimiza încălcările și efectele negative ale acestora.

IV. Măsuri preventive

Partenerul de afaceri pune în aplicare strategii adecvate de aprovizionare și achiziție pentru a identifica, preveni și atenua riscurile legate de drepturile omului, de mediu și de etică. Partenerul de afaceri organizează și documentează formarea angajaților în ceea ce privește identificarea și evitarea acestor riscuri în toate domeniile de activitate relevante. La cerere, partenerul de afaceri furnizează documentele de formare relevante și dovezi ale punerii în aplicare a măsurilor de formare.

Partenerul de afaceri se angajează să evalueze măsurile preventive descrise o dată pe an sau în mod ad-hoc, în special dacă partenerul de afaceri trebuie să se aștepte la o modificare sau la o extindere semnificativă a situației de risc în propriul domeniu de activitate sau în activitatea furnizorilor sau subcontractanților săi. În acest sens, măsurile preventive puse în aplicare trebuie actualizate fără întârziere, în conformitate cu situația actuală a riscurilor.

V. Măsuri de remediere

În cazul încălcării oricăreia dintre cerințele legale enumerate în secțiunea B, partenerul de afaceri pune în aplicare măsuri de remediere la propria întreprindere sau în lanțul de aprovizionare din amonte care sunt adecvate pentru a preveni efectele negative, a pune capăt sau a minimiza încălcarea.

În cazul unei încălcări materiale a acestui Cod, partenerul de afaceri trebuie să informeze Selgros fără întârziere cu privire la încălcările și riscurile identificate, precum și cu privire la măsurile luate.

În cazul în care Selgros ia cunoștință, în mod justificat, de o încălcare a uneia dintre prevederile de la punctul B. de către un subcontractant, furnizor sau afiliat al partenerului de afaceri, partenerul de afaceri trebuie, la cererea Selgros, să depună toate eforturile, în limita posibilităților sale, pentru a ajuta Selgros să ia măsurile de remediere corespunzătoare împotriva părții la care s-a produs încălcarea.

Partenerul de afaceri trebuie să urmeze instrucțiunile date de Selgros în selectarea și punerea în aplicare a măsurilor de remediere.

În cazul în care încălcarea unei obligații în materie de drepturile omului, de mediu sau de etică în conformitate cu secțiunea B. este de așa natură încât partenerul de afaceri nu poate pune capăt acestei încălcări într-un viitor apropiat, partenerul de afaceri trebuie să pregătească și să implementeze, fără întârziere, un plan pentru încetare sau limitare la minimum. Planul trebuie să conțină un calendar specific.

VI. Auditul/furnizarea de informații și documente

Selgros poate verifica ad-hoc respectarea cerințelor prevăzute la punctele B și C prin intermediul unor chestionare de autoevaluare, precum și prin intermediul unor audituri la unitățile de producție și la facilitățile operaționale și administrative ale partenerului de afaceri.

Partenerul de afaceri garantează că, dacă este necesar, pot fi efectuate audituri o dată pe an sau în mod ad-hoc, fie de către angajații Selgros, fie de către terți însărcinați de Selgros la întreprinderea sa. Prin urmare, partenerul de afaceri permite angajaților Selgros sau terților însărcinați de Selgros să intre în mod rezonabil în spațiile de producție și în spațiile operaționale sau administrative în timpul orelor normale de lucru pentru a verifica măsurile luate de partenerul de afaceri pentru a respecta codul.

În cursul auditurilor, partenerul de afaceri acordă dreptul de a inspecta toate documentele și procesele de producție relevante în mod rezonabil. Această obligație se aplică numai în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, a datelor sensibile/strategice comercial, precum și cu respectarea acordurilor contractuale în ce privește obligațiile de confidențialitate ale partenerului de afaceri în relațiile cu terțe părți.

La cererea Selgros, partenerul de afaceri se angajează să obțină și să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru a permite Selgros să respecte toate cerințele de reglementare sau oficiale care decurg din relația de afaceri.

D. Consecințe juridice în caz de încălcare

Orice încălcare a cerințelor prezentului Cod al partenerului de afaceri constituie o încălcare materială a contractului dintre Selgros și partenerul de afaceri. Prin urmare, se vor aplica progresiv consecințele juridice prezentate la punctele I-V din cele ce urmează.

Accentul este pus pe pretenția Selgros de a îndeplini obligațiile de diligență antreprenorială. Selgros este interesat de o abordare consensuală și graduală. Sancționarea partenerului de afaceri pentru încălcarea obligațiilor de diligență nu reprezintă un scop în sine și nu ar trebui să fie folosită ca mijloc de a pune în aplicare interese pur comerciale.

I. Prioritatea măsurilor de remediere

Soluțiile descrise în secțiunea C., nr. V. au prioritate față de suspendarea sau încetarea relației contractuale.

II. Suspendarea executării unui contract

Dacă încălcarea unei obligații sociale, de mediu sau de etică/integritate nu este încetată de către partener, Selgros are dreptul de a suspenda temporar executarea contractelor afectate până la luarea unor măsuri de remediere cu succes.

Durata suspendării nu poate depăși șase luni.

Înainte de suspendarea executării contractului, Selgros va acorda în scris partenerului de afaceri un termen rezonabil pentru a remedia încălcarea sau, dacă acest lucru nu este posibil din cauza naturii încălcării, să îl avertizeze în scris cu privire la această încălcare.

Suspendarea relației contractuale este permisă numai în cazul în care încălcarea obligației de diligență socială, de mediu sau etică/de integritate este semnificativă, iar suspendarea executării contractului apare a fi o măsură necesară pentru a contribui la încetarea încălcării.

III. Încetare extraordinară cu perioadă de eliminare treptată

În cazul în care suspendarea executării unui contract durează mai mult de 3 luni, fără ca încălcarea respectivă să fi încetat, Selgros poate rezilia contractul cu partenerul de afaceri în cauză, cu respectarea termenului de preaviz contractual scris.

În cazul în care încălcarea obligațiilor de diligență socială, de mediu sau de etică/integritate încetează în perioada de preaviz în curs, Selgros va permite partenerului de afaceri, în măsura în care este posibil, să continue relația contractuală de comun acord.

IV. Încetarea extraordinară fără preaviz

În cazul în care suspendarea justificată a executării contractului a durat trei luni și nu se poate aștepta în mod obiectiv o remediere cu succes în termen de încă trei luni, Selgros poate rezilia fără preaviz contractul cu partenerul de afaceri.

Selgros poate, de asemenea, să rezilieze contractul cu partenerul de afaceri fără preaviz, după stabilirea unui termen suplimentar scris sau a unui avertisment rămas fără efect, dacă încălcarea este evaluată ca fiind foarte gravă, punerea în aplicare a măsurilor elaborate în planul de remediere nu conduce la remediere la expirarea termenului prevăzut în plan și nu există alte mijloace la dispoziția Selgros. De asemenea, în determinarea gravității încălcării se va ține seama dacă partenerul de afaceri este sau nu responsabil de încălcare.

V. Sancțiuni contractuale

Fără a afecta dreptul Selgros de a rezilia contractul, ori alte remedii contractuale prevăzute în contract și în orice alte acte semnate între părți, Partenerul de afaceri se angajează să plătească despăgubiri pentru acoperirea întregului prejudiciu suferit de Selgros, dacă:

Partenerul de afaceri nu își îndeplinește obligația de a informa Selgros fără întârziere cu privire la încălcările și riscurile identificate, precum și cu privire la măsurile luate în cazul unei încălcări semnificative a unei prevederi de la lit. B sau

Partenerul de afaceri nu facilitează un audit sau o instruire din partea Selgros sau nu acordă acestuia dreptul de a inspecta toate documentele și procesele de producție relevante în mod rezonabil sau

În cazul unei încălcări a obligațiilor de diligență în conformitate cu prezentul Cod, pe care partenerul de afaceri nu o poate stopa în viitorul previzibil, partenerul de afaceri nu reușește să stabilească și să pună în aplicare fără întârziere un plan de remediere, inclusiv un calendar, pentru a opri sau a minimiza încălcarea; sau

Partenerul de afaceri nu ia măsuri ferme pentru a se asigura că furnizorii și subcontractanții săi se angajează să respecte prezentul Cod sau reguli echivalente.

 

VI. Exonerare de răspundere

Partenerul de afaceri este de acord să exonereze Selgros de pretențiile de despăgubire din partea unor terți, care se bazează pe încălcarea unei obligații de diligență în conformitate cu prezentul Cod, inclusiv pentru lipsa remedierii unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care partenerul de afaceri nu este responsabil pentru această încălcare.