Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul selecției și recrutării de personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin prezentul document, vă informăm că datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul CV-ului, scrisorii de intenție și/sau prin alte documente care conțin date cu caracter personal furnizate pentru parcurgerea procesului de selecție și recrutare de personanal sunt prelucrate de către societatea SELGROS CASH&CARRY SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, prin angajații săi, în scopul selecției și recrutării de personal și în scop de evidență internă în baza temeiului prevăzut la art. 6, alin. (1), litera f) din Regulamentul UE 679/2016 ("prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator"). De asemenea, vă informăm ca, doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, în scopurile precizate mai sus, furnizorii noștri de asistență administrativă cu ajutorul cărora se realizează și se gestionează procedura de recrutare și selecție de personal la Selgros (de ex. servicii IT software, servicii de arhivare) pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne permite să realizăm procesul de recrutare și selecție.

În acest sens, Selgros prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea drepturilor pe care le aveți conform legii, precum: dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, dreptul de a solicita ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv prin crearea de profiluri, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii, ori de câte ori considerați necesar, atunci când prelucrarea se întemeiaz pe consimțământul dat al persoanei, dreptul la retragerea consimțământului în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.

Categoriile de date prelucrate de Selgros în scopul selecției și recrutării de personal sunt: nume și prenume, sex, adresa de domiciliu/reședință, imagine, număr de telefon, adresă de e-mail, data nașterii, naționalitate, referințe/recomandări, celelalte date din cuprinsul CV-ului, scrisori de intenție, altor documente furnizate pentru parcurgerea procedurii de recrutare, semnătura.

Durata de prelucrare și stocare a datelor colectate, va fi următoarea:
- dacă veți fi angajat al companiei Selgros Cash & Carry SRL - datele vor fi prelucrate și stocate pe toată durata derulării contractului individual de muncă, iar ulterior, pe durata prevăzută de dispozițiile legale, pe care Selgros trebuie să le respecte;
- dacă, potrivit pregătirii și competențelor dumneavoastră profesionale și la solicitarea dumneavoastră, vom decide păstrarea datelor colectate, în baza noastră de date, pentru alte poziții vacante din cadrul companiei - durata de prelucrare și stocare va fi de 3 ani;
- dacă nu vei fi selectat pentru angajare - durata de prelucrare și stocare va fi durata procesului de selecție și recrutare;
- numele, prenumele, adresa de e-mail, rezultatul interviului pot fi păstrate în scop de evidență internă în cadrul societății – durata de prelucrare și stocare va fi egal cu 5 ani.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru aplicarea la procesul de selecție și recrutare de personal.

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, se garantează protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în colaborarea cu Selgros, prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau pentru prevenirea pierderii accidentale, a distrugerii sau a deteriorării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de către Selgros, precum și pentru a vă exercita drepturile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți trimite solicitările dumneavoastră în scris, către Departamentul Resurse Umane Selgros, din loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov, sau pe adresa de e-mail: dpo@selgros.ro.