Acasă Notă de Informare - Recrutare

INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în scopul selecției și recrutării de personal

 

Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate prin intermediul CV-ului, scrisorii de intenție și/sau prin alte documente care conțin date cu caracter personal furnizate pentru parcurgerea procesului de selecție și recrutare de personal sunt prelucrate de către SELGROS CASH&CARRY SRL în următoarele scopuri:
- selecția și recrutarea de personal și efectuarea demersurilor necesare înainte de încheierea contractului de muncă - temei legal: semnarea contractului de muncă, numai dacă veți fi selecționați
- pentru evidența internă – temei legal: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

Categoriile de date prelucrate de Selgros în scopul selecției și recrutării de personal sunt cele pe care ni le comunicați direct: nume și prenume, gen, adresa de domiciliu/reședință, imagine, număr de telefon, adresă de e-mail, data nașterii, naționalitate, referințe/recomandări, studii, calificări, istoric profesional și orice alte date din cuprinsul CV-ului, scrisorii de intenție, altor documente furnizate pentru parcurgerea procedurii de recrutare, semnătura, rezultatele testelor de cunoștințe cât și datele pe care le generăm pe baza acestora (cum ar fi rezultate la interviuri). În cazul desfășurării interviului la distanță (integral sau parțial), fie prin mijloace video (apeluri audio-video pe telefon), fie prin platforme online de organizare a unor conferințe audio-video, platforme precum Teams, sau altele similare, Selgros prelucrează date precum: adresa de e-mail, imaginea și vocea. Selgros NU solicită și nu agrează înregistrarea interviurilor video, imaginea și vocea nefiind înregistrate sau stocate de către companie. Vă recomandăm să consultați notele de informare privind condițiile de prelucrare a datelor de către aceste platforme (de exemplu: Microsoft Teams Privacy - Microsoft Teams | Microsoft Learn). Selgros nu va răspunde de modul de utilizare a datelor de către terți.
Pentru a aplica la un post în cadrul Selgros, în prima etapă NU este necesară prelucrarea unor date precum: CNP, seria și numărul actului de identitate (CI/Pașaport) și, prin urmare, vă rugăm să NU ne comunicați astfel de date și să NU ne transmiteți copii ale documentelor de identitate.

Durata de prelucrare și stocare a datelor colectate va fi următoarea:
- 2 ani de la data transmiterii CV-ului, scrisorii de intenție și/sau alte documente care conțin date cu caracter personal furnizate pentru parcurgerea procesului de selecție și recrutare de personal, perioadă în care datele vor rămâne în baza noastră de date pentru a vă putea propune alte poziții vacante din cadrul companiei, corespunzătoare pregătirii și competentelor dumneavoastră profesionale. Dacă nu doriți acest lucru, vă puteți exercita oricând dreptul de opoziție, solicitându-ne ștergerea/distrugerea datelor, prin transmiterea unei notificări scrise prin email la adresa dpo@selgros.ro sau prin poștă/curier/depunerea la sediul societății;
- dacă veți fi angajat al companiei Selgros Cash & Carry SRL – datele vor fi prelucrate și stocate pe toată durata derulării contractului individual de muncă, iar ulterior, pe durata prevăzută de dispozițiile legale, pe care Selgros trebuie să le respecte.

De asemenea, vă informăm că, doar dacă este cazul și numai în condițiile legii, în scopurile precizate mai sus, putem transfera anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: reprezentanții Selgros, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele sau împreună cu Selgros, entitățile din Grupurile Transgourmet sau Coop, partenerii contractuali ai Selgros și ai entităților din Grupurile Transgourmet și Coop – în special furnizorii noștri de asistență administrativă cu ajutorul cărora se realizează și se gestionează procedura de recrutare și selecție de personal (de ex. servicii IT și software, servicii de arhivare), autoritățile publice locale/centrale, în măsura în care este necesar.

În virtutea celor de mai sus, Selgros poate transfera anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/SEE: de ex. Germania, cât și în afara UE/SEE, către state recunoscute ca asigurând un nivel de protecție adecvat sau care au aderat la EU-US Privacy Shield. Vă rugăm să consultați și condițiile de prelucrare a datelor publicate de platformele online de organizare a video-conferințelor (ex. Microsoft Teams Privacy - Microsoft Teams | Microsoft Learn) pentru a afla detalii despre transferul datelor în alte state.

Potrivit Regulamentului UE 679/2016, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • dreptul de acces: mai precis, dreptul de a vi se comunica dacă datele personale sunt prelucrate și de a solicita accesarea acestora
  • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, inclusiv prin completare, atunci când acestea sunt incomplete 
  • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
  • dreptul la restricționarea prelucrării, situație în care datele vor fi marcate și prelucrate doar în anumite scopuri
  • dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă
  • dreptul de a vă opune unei anumite prelucrări a datelor personale care privesc persoana vizată, în anumite condiții legate de situația sa personală, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesul legitim al societății.

Pentru exercitarea oricărora dintre drepturile de mai sus, ori pentru informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Selgros, puteți transmite solicitările dumneavoastră, în scris, către Responsabilul cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail: dpo@selgros.ro, sau către Departamentul Resurse Umane Selgros, din loc. Brașov, str. Calea București, nr. 231, jud. Brașov.

Candidații au, totodată, dreptul de a face o sesizare privind prelucrarea datelor către DPO precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii.
În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, se garantează protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în colaborarea cu Selgros, prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau pentru prevenirea pierderii accidentale, a distrugerii sau a deteriorării datelor dumneavoastră cu caracter personal.